Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες αφορούν προβλήματα στην επεξεργασία της πληροφορίας, τα οποία έχουν γενετικές επιδράσεις. Η ανάπτυξη του εγκεφάλου και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι επίσης πιθανό να έχουν κάποια επίδραση στην ανάπτυξή τους. Τα ελλείμματα αυτά μπορούν να παρεμποδίσουν την εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων όπως η ανάγνωση, η γραφή και / ή τα μαθηματικά. Μπορούν επίσης να παρεμβαίνουν σε δεξιότητες υψηλότερου επιπέδου, όπως η οργάνωση, ο προγραμματισμός χρόνου, η αφαιρετική σκέψη, η μακρόχρονη ή η βραχυπρόθεσμη μνήμη και η προσοχή. Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να επηρεάσουν τη ζωή ενός ατόμου πέρα από τον ακαδημαϊκό χώρο και να επηρεάσουν τις σχέσεις με την οικογένεια, τους φίλους και το χώρο εργασίας.

Οι θεραπευτές συνήθως επεξεργάζονται τα προβλήματα συγκέντρωσης και προσοχής ή τα αντιληπτικά οπτικά ελλείμματα, που μπορούν να συμβάλλουν ή να προκαλέσουν ακαδημαϊκές δυσκολίες στο παιδί. Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί επίσης να δυσκολεύονται να οργανώσουν ή να ακολουθήσουν τα βήματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των καθημερινών δραστηριοτήτων τους. Ο θεραπευτής μπορεί να βοηθήσει να δημιουργήσετε αποτελεσματικές ρουτίνες και να σπάσετε τις πληροφορίες σε μικρότερα πιο σαφή βήματα που το παιδί θα μπορέσει να ακολουθήσει. Οι δυνατότητες και οι αδυναμίες του παιδιού, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη της θεραπείας.

 

Δεδομένου ότι τα προβλήματα με την ανάγνωση, τη γραφή και / ή τα μαθηματικά είναι αναγνωρίσιμα προβλήματα κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών, τα σημεία και τα συμπτώματα των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών διαγιγνώσκονται συχνότερα εκείνη τη χρονική περίοδο. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές δυσκολίες στην τάξη, όπου τα παιδιά αναμένεται να επιδείξουν τη μάθησή τους μέσω πολλών διαφορετικών δεξιοτήτων Ωστόσο, ορισμένα άτομα δεν λαμβάνουν αξιολόγηση έως ότου είναι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή ενήλικες στο εργατικό δυναμικό. Άλλα άτομα με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να μη λάβουν αξιολόγηση και να περάσουν τη ζωή τους, χωρίς να ξέρουν γιατί αντιμετώπιζαν δυσκολίες στα σχολικά χρόνια και γιατί μπορεί να έχουν προβλήματα στη δουλειά τους ή στις σχέσεις με την οικογένεια και τους φίλους.

Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες δεν πρέπει να συγχέονται με μαθησιακά προβλήματα τα οποία είναι αποτέλεσμα οπτικών, ακουστικών ή κινητικών μειονεκτημάτων, νοητικής καθυστέρησης, συναισθηματικής διαταραχής ή άλλων περιβαλλοντικών, πολιτιστικών ή οικονομικών μειονεκτημάτων.

Σε γενικές γραμμές, τα άτομα με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες έχουν μέση ή ανώτερη μέση νοημοσύνη. Φαίνεται συχνά ότι υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ του δυναμικού και του πραγματικού επιτεύγματος του ατόμου: το άτομο μπορεί να φαίνεται να είναι τελείως «κανονικό» και ικανό, αλλά να μη μπορεί να αποδείξει το επίπεδο δεξιοτήτων που αναμένεται από κάποιο άτομο παρόμοιας ηλικίας.

Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες δεν μπορούν να θεραπευθούν, αλλά αποτελούν μια δια βίου πρόκληση. Ωστόσο, με κατάλληλη υποστήριξη και παρέμβαση, τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να επιτύχουν στο σχολείο, στη δουλειά, στις σχέσεις και στην κοινωνία.

Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένας όρος «ομπρέλα» που περιγράφει μια σειρά από άλλες πιο συγκεκριμένες μαθησιακές δυσκολίες, όπως η δυσλεξία και η δυσγραφία. Παρακάτω αναφέρονται τα βασικά σημάδια και τα συμπτώματα της καθεμιάς.

Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία Ανάγνωσης ή Δυσλεξία:

Επηρεάζει την ικανότητα ενός ατόμου στην επεξεργασία του γραπτού λόγου και στην ανάγνωση. Η σοβαρότητα μπορεί να διαφέρει σε κάθε άτομο, αλλά μπορεί να επηρεάσει την ευχέρεια ανάγνωσης, την αποκωδικοποίηση, την κατανόηση της ανάγνωσης, την ανάκληση πληροφοριών, τη γραφή, την ορθογραφία, τη φωνολογική επίγνωση και μερικές φορές την ομιλία και μπορεί να συνυπάρχει με άλλες σχετικές διαταραχές.

Συμπτώματα:

• Δυσκολία στη διάκριση διαφορετικών λέξεων που μοιάζουν οπτικά ή ακουστικά (π.χ. γαύρος - μαύρος, γίδα-βίδα, μπαλόνι-μπαλκόνι) και σύγχυση γραμμάτων με μικρές γραφικές διαφοροποιήσεις (π.χ. ε-α, γ-χ, β-δ).
• Παράλειψη φθόγγων σε απλές λέξεις(π.χ. εχθρός - εχθός ) ή συλλαβές από λέξεις
(π.χ. εκδρομή - εδομή).
• Αργός ρυθμός και έλλειψη εκφραστικότητας κατά την ανάγνωση.
• Πρόσθεση φωνημάτων, συλλαβών ή λέξεων κατά την ανάγνωση.
• Χάσιμο της γραμμής κατά την ανάγνωση.
• Δυσκολία στην αποκωδικοποίηση πολυσύλλαβων λέξεων.
• Καθρεπτική ανάγνωση (π.χ. φως- σωφ, αχ- χα).
• Παρατονισμός λέξεων.
• Παράλειψη ή μη κατάλληλη χρήση των σημείων στίξης.
• Αντικατάσταση λέξεων από άλλες που ηχούν παρόμοια (π.χ. λαγουδάκια- λουλουδάκια).
• Παράλειψη ή επανάληψη μικρών λέξεων (π.χ. και, να, η, το).
• Δυσκολία στην αναγνωστική κατανόηση

Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία Γραπτής Έκφρασης ή Δυσορθογραφία:

Τα άτομα εμφανίζουν προβλήματα στην παραγωγή του γραπτού λόγου, παρά την ηλικία και το νοητικό τους δυναμικό. Πολύ συχνά συνυπάρχει με την Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία Ανάγνωσης, αλλά είναι πιθανόν να υφίσταται και από μόνη της, χωρίς εμφανείς διαταραχές στην ανάγνωση.

Συμπτώματα:

• Περιορισμένο λεξιλόγιο.
• Παρατακτική σύνταξη.
• Απουσία χρήσης χρόνων.
• Αργός ρυθμός γραφής.
• Απουσία χρήσης σημείων στίξης.
• Δυσκολίες στη σύνταξη και τη γραμματική.
• Απουσία τόνων ή παρατονισμός λέξεων.
• Διαχωρισμός λέξεων (π.χ. ξανά πες) ή σύνθεση δυο λέξεων (π.χ. δικοσμας).
• Σύγχυση οπτικά και ακουστικά όμοιων γραμμάτων (π.χ. β-φ, γ-χ, δ-θ, θ-φ, β-θ,
π-κ, π- τ, ζ-ξ, ξ-ψ, ζ-σ, α-ε, ε-ι, α-ο ).
• Παραλείψεις, αντικαταστάσεις αντιστρέψεις ή προσθήκες γραμμάτων ή συλλαβών μέσα στη λέξη.
• Χρήση κεφαλαίων γραμμάτων στη μέση της πρότασης ή απουσία χρήσης κεφαλαίου στην αρχή της πρότασης.
• Μη τήρηση των αποστάσεων μεταξύ των λέξεων ή δυσανάλογα κενά ανάμεσα στις λέξεις.
• Δυσκολία στην απομνημόνευση του κατάλληλου γραφήματος στις λέξεις.
• Λάθη σε βασικούς κανόνες της ορθογραφίας και αδυναμία γενίκευσης της εφαρμογής των ορθογραφικών κανόνων.

Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία Αρίθμησης ή Δυσαριθμησία:

Αφορά στη δυσκολία ή στην αδυναμία εκτέλεσης αριθμητικών πράξεων, καθώς και της ανάπτυξης ικανοτήτων για επίλυση αριθμητικών προβλημάτων παρά τη χρονολογική ηλικία του παιδιού, τη φυσιολογική νοημοσύνη και την επαρκή εκπαίδευση. Επηρεάζει την ικανότητα ενός ατόμου να κατανοεί τους αριθμούς και να μαθαίνει μαθηματικούς τύπους.

Τα άτομα αυτά μπορεί επίσης να μην κατανοούν τα μαθηματικά σύμβολα, να δυσκολεύονται αισθητά με την απομνημόνευση και την οργάνωση των αριθμών, να ορίσουν το χρόνο ή να έχουν προβλήματα με την καταμέτρηση.

Συμπτώματα:

• Διαβάζει λάθος πολυψήφιους αριθμούς.
• Γράφει τους αριθμούς καθρεπτικά (π.χ. 6 αντί 9).
• Δε διακρίνει σωστά τα νομίσματα.
• Δε διακρίνει σωστά τους δείκτες του ρολογιού.
• Δυσκολία στη διάκριση μεγεθών και σχημάτων.
• Δυσκολία στη σύγκριση μεγεθών και σχημάτων.
• Δυσκολία στην επίλυση προβλημάτων.
• Δυσκολία στην απομνημόνευση προφορικών οδηγιών.
• Δε διακρίνει όρους που μοιάζουν φωνολογικά (π.χ. τριακοστός και τριακοσιοστός)
• Δυσκολία στην κατανόηση, ανάκληση και εφαρμογή βασικών κανόνων.
• Δυσκολία στις νοερές πράξεις και στις πράξεις με κλάσματα.
• Δυσκολία στη μετατροπή των μονάδων (π.χ. το κιλό σε γραμμάρια, το χιλιόμετρο σε
• μέτρα ή εκατοστά).
• Αδυναμία επίλυσης εξισώσεων.

Διαταραχή ακουστικής επεξεργασίας :

Επίσης γνωστή ως Διαταραχή Κεντρικής Ακουστικής Επεξεργασίας, είναι μια κατάσταση που επηρεάζει αρνητικά τον τρόπο με τον οποίο ο ήχος που ταξιδεύει χωρίς εμπόδια στο αυτί επεξεργάζεται ή ερμηνεύεται από τον εγκέφαλο. Τα άτομα με Διαταραχή ακουστικής επεξεργασίας δεν αναγνωρίζουν τις λεπτές διαφορές μεταξύ των ήχων στις λέξεις, ακόμη και όταν οι ήχοι είναι δυνατοί και αρκετά σαφείς ώστε να ακουστούν. Μπορεί επίσης να δυσκολεύονται να εντοπίσουν από πού προέρχονται οι ήχοι, να κατανοήσουν τη σειρά των ήχων ή να αποκλείσουν τους θορύβους από το υπόβαθρο.

Δυσγραφία:

Επηρεάζει την ικανότητα γραφής ενός ατόμου και τις λεπτές κινητικές δεξιότητες. Τα προβλήματα μπορεί να περιλαμβάνουν δυσανάγνωστο γραφικό χαρακτήρα, δυσανάλογα διαστήματα ανάμεσα στις λέξεις, κακό χωροταξικό σχεδιασμό στο χαρτί, κακή ορθογραφία και δυσκολία στη γραπτή έκφραση, καθώς και στην ταυτόχρονη σκέψη και γραφή.

Διαταραχή γλωσσικής επεξεργασίας:

Είναι ένας συγκεκριμένος τύπος της Διαταραχής ακουστικής επεξεργασίας, στην οποία υπάρχει δυσκολία να προσδώσει το άτομο νόημα σε ομάδες ήχων που σχηματίζουν λέξεις, προτάσεις και ιστορίες. Ενώ η Διαταραχή ακουστικής επεξεργασίας επηρεάζει την ερμηνεία όλων των ήχων που εισέρχονται στον εγκέφαλο, η Διαταραχή γλωσσικής επεξεργασίας αφορά μόνο την επεξεργασία της γλώσσας, οπότε μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που το άτομο εκφράζεται ή που προσλαμβάνει τους ήχους της γλώσσας.

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες δε θεραπεύονται εντελώς, ωστόσο αντιμετωπίζονται. Όσο πιο νωρίς γίνει ο εντοπισμός και ξεκινήσει η παρέμβαση, τόσο καλύτερη είναι η πρόγνωση και η αντιμετώπιση. Οι δυσκολίες στη διαδικασία της μάθησης δεν είναι οι μοναδικές που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα παιδί με Μαθησιακές Δυσκολίες. Συνήθως συνυπάρχουν με δυσκολίες στη συναισθηματική και τη συμπεριφορική κατάσταση του παιδιού, καθώς μπορεί να οδηγήσουν σε χαμηλή αυτοεκτίμηση, απομόνωση, και προβλήματα συμπεριφοράς. Μεγάλη σημασία δίνεται στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, πέραν της ακαδημαϊκής του προόδου, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει τις καθημερινές συναισθηματικές, κοινωνικές και σχολικές προκλήσεις. Τα παραπάνω μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω μιας πολύπλευρης παρέμβασης από το σχολείο συνδυαστικά με ένα πρόγραμμα αποκατάστασης από ειδικό παιδαγωγό, ψυχολόγο και/ή λογοθεραπευτή.

Μοιραστείτε το: